Schatrijke natuurbeleving

No listings found.

De Noordkop van Texel is rijk aan natuur. Natuurlijk is het waddengebied aan de noord en noordoost zijde van de Noordkop het belangrijkste en meest ongerepte natuurgebied. Een groot deel van het aangrenzende waddengebied is in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. De meest in het oog springende buitendijkse gebieden zijn De Schorren, grenzend aan Polder de Eendracht, en de Volharding net buiten de Cocksdorp.

De Schorren met de aangrenzende vlakte van Kerke meet ruim 5000 ha. De schorren zijn niet vrij toegankelijk omdat het een erg belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels is. Dit houdt in dat hier veel vogels komen rusten als het hoog water is. Dit is het enige moment dat de vogels even kunnen slapen, verstoring door wandelaars of fietsers is dan uit den boze. De Schorren zijn wel met excursies te bezoeken.

In de broedtijd zijn de Schorren een belangrijke broedplek voor eidereend, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, tureluur, scholekster en natuurlijk de Lepelaar. Van deze kenmerkende soort broeden hier jaarlijks ruim 100 paar. Ook de Bruine Kiekendief en velduil komen soms broeden op de schorren.

De Volharding is ook een hoogwatervluchtplaats. Daarom is ook dit schiereiland het gehele jaar afgesloten voor publiek. Vanaf de bebording en vanaf de dijk is de volharding prima te bewonderen.

Het wad bij de Cocksdorp wordt veel gebruikt voor excursies op het wad. Vanaf hier is het wad prima te beleven.

Op de uiterste noordkop ligt het natuurgebied de Robbenjager. Dit gebied is aangelegd door Jaap Groen en herbergt inmiddels vele tientallen broedvogels. Om het gebied ligt een prachtige wandelroute met diverse vogelkijkpunten. Deze route is vrij toegankelijk. Honden mogen mee, maar alleen aan de lijn.

Aan de westkant van Polder Eierland liggen de Eierlandsche Duinen met aangrenzend de Slufter en de Muy. Dit is één aaneengesloten natuurgebied waar u urenlang kunt wandelen. De Slufter is een van de weinige gebieden in Nederland waar de Noordzee tot ver landinwaards nog vrij spel heeft. Dit unieke gebied is voor een groot deel vrij toegankelijk.

De Muy is een groot duingebied wat zich uitstrekt tot tegen de Koog. In dit Duingebied liggen twee duinplassen die een rijk vogelleven herbergen. Door de kwalitatieve goede waterhuishouding groeien in de Muy tal van zeldzame plantensoorten, waaronder vele orchideeën soorten.

In de polder zelf liggen twee grotere natuurgebieden. Hogezandskil is een oude kreekarm die nog rijk is aan rieten moerasbegroeiing. Aan de randen van het gebied is in het voorjaar een ware orchidee pracht te aanschouwen.

De Roggesloot met aangrenzend Dorpzicht is een andere oude kreekarm die vroeger de verbinding met de slufter vormde. De oevers van de Roggesloot zijn erg belangrijk als broedplaats voor de Bruine Kiekendief en andere rietvogels. Ook zijn de oevers van groot belang als rustplaats voor de Lepelaars.

Het aangrenzende Dorpzicht is een weilandengebied met veel weidevogels. Dit gebied heeft de potentie om de Kwelder die polder eierland vroeger was, weer te laten herleven. In dit gebied zie je nog de oude kreeklopen van weleer.

Water

Water staat aan de basis van alles, ook van de polder en ons dorp. Al eeuwenlang is er een spel gaande tussen de mensen en het water, vroeger toen alles nog natuurlijk was, was het het getijde wat het land maakte. Met ieder hoog water overspoelde de wadbodem en werd langzaam hoger. De begroeide kwelders liepen minder vaak onder water. Pas na de aanleg van de zanddijk kon de mens het water beter beheersen. Via natuurlijke en kunstmatige afwateringskanalen liep de huidige polder verder leeg. Door de regenval kon de polder, en dan vooral de bovengrond langzaam maar zeker verzoeten en onstonden er mogelijkheden om landbouwgewassen te verbouwen.

Vanaf dat moment ontstond er een andere relatie met het water. Voor het goed laten groeien van de gewassen was voldoende zoet water nodig, maar ook niet teveel want anders kon je de landerijen niet meer op.

Jarenlang speelde de mensen met het water. Inmiddels is dit spel zo gewoon geworden dat bijna niemand daar meer bij stilstaat. Maar bij hoogwater ligt een groot deel van Texel nog steeds onder zeeniveau, met andere woorden, Texel zal bij hoog water en zonder dijken nog steeds voor een groot deel onder water lopen.

De Cocksdorp heeft het thema water en de ligging aan zowel de Noordzee als de Waddenzee als uitgangspunt voor aandacht gekozen. Vanaf 2012 is een groep vrijwilligers actief om het thema water als rode draad door de inrichting van het dorp educatief tot zijn recht te laten komen.

Share This